چقد از سرویس دهی و خدمات دهی بازرگانی چرو رضایت دارید
خیلی زیاد :
10 نفر - 38.46%
خوب :
0 نفر - 0%
معمولی :
1 نفر - 3.846%
ضعیف :
2 نفر - 7.692%
خیلی ضعیف :
13 نفر - 50%