چقد از سرویس دهی و خدمات دهی بازرگانی چرو رضایت دارید
خیلی زیاد :
11 نفر - 36.66%
خوب :
0 نفر - 0%
معمولی :
1 نفر - 3.333%
ضعیف :
2 نفر - 6.666%
خیلی ضعیف :
16 نفر - 53.33%