ساخت فروشگاه اینترنتی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
جعل شناسی
گول زدن، دروغ، بدل، وتقلب، ودست بردن دراجناس میشه تعریفی از فیک
«اماتومصرف کننده عزیز باید بتوانی هوشیارانه انتخاب کنی تا دچار فیک فروشان نشوی»
چون اجناس فیک همیشه ازطریق لیدرهاواردبازارمیشوندوبه مارکهای معتبرتبدیل می‌شوند
ومشتریان فریب ارزانتر بودن ویا تبلیغات سوءرامیخورند وپس ازمعامله هرگزدستشان به لیدرهای فیک نخواهد رسید
کمپانی چرو همیشه درکنارمشتریان وهموطنان خودبا مشاوره وراهنمایی درسایتها وکانال های جهت رهایی ازفیک فروشان هست